Page 11 - Nova Scotia Entrepreneurship Program
P. 11

نانیرفآراک هورگریز یاهزایتما هکبش

                          :تلایصحت
                                                                 هــب ار یــیاهزایتما هــک تــسا هورــگریز نــیا یدــیلک زــج ،ناــنیرفآراک هورــگریز یاــهزایتما هکبــش

                                                                 یــیاراد ،یراذگ هیامرــس ،تراــجت تــیریدم هقباــس اــی تــیکلام ،تلاــیصحت نازــیم ،ناــبز شــناد

                                                                 .دــهد یم صاــصتخا ایــشوکسا اوــن یداــصتقا یاــه تیولوا و یرــیذپ قابطنا ،نــس ،صــلاخ


                                                                                                         :نابز شناد

                                                                                                                     10 10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16