Page 4 - Nova Scotia Entrepreneurship Program
P. 4

ایشوکسا اون ینیرفآراک همانرب         ـ
      ـ
                                ـ
                ـ
                    ـ
                         ـ
             ـ
                                    ـ
                                                      ـ
     نـیا .تـسا هدـش عـقاو سـلطا سوـنایقا رد و اداـناک یقرـش لحاوــس رد ایـشوکسا اوـن ناتـسا
                                             ـ
                                                   ـ
     .تــسا اداــناک یاه ناتــسا نــیرت تیعمجرپ زا یــکی و کــیتنلاتآ ناتــسا نــیرت بوبحم ناتــسا
     ناتــسا نــیا تــیعمج زا %45 هــک تــسا ســکافیلاه نآ رهــش نــیرت گرزب و ایــشوکسا اوــن زــکرم
               .تــسا یــسیلگنا ایــشوکسا اوــن رد یمــسر ناــبز .تــسا هداد یاــج دوــخ رد ار
     و بذــج یارــب هــک تــسا درــف هــب رــصحنم یناتــسا یــترجاهم هــمانرب یدادــعت یاراد ناتــسا نــیا
     هــب و رــپ ار راک رازاــب رد دوــجوم یاه فاکــش دــنناوت یم هــک دنا هدــش یــحارط یــنادراو هزات ظــفح
                         .دــننک کــمک یــلحم عــماوج و داــصتقا هــب یبــسانم لکــش                           :زا دنا ترابع ایشوکسا اون ینیرفآراک همانرب یاه هورگریز

                                              نانیرفآراک هورگریز

                                یللملا نیب لیصحتلا غراف نانیرفآراک هورگریز
                                        نانیرفآراک هورگریز
     ار یراــجت دــشرا نارــیدم اــی اــه تراجت هــبرجتاب ناــبحاص ،ایــشوکسا اوــن ناــنیرفآراک هورــگریز
     دــصق و هدوــب ایــشوکسا اوــن رد تراــجت کــی رد یراذگ هیامرــس هــب لــیام هــک دــهد یم رارــق فدــه


     ،ندوب طیارـش دجاو یارـب .دنـشاب هتــشاد نآ هنازور تـیریدم رد رمتـسم و لاـعف تکراـشم دـنراد
                                             ـ
                                                      ـ
                                                  ـ
                                         ـ
                    ـ
                  ـ
           ـ
                                 ـ
     دیرخ اــی یزادــنا هار یارــب یراــجت تــیریدم هقباــس و هــجوت لــباق صــلاخ یــیاراد دــیاب ناــیضاقتم
     تدــم هــب ایــشوکسا اوــن رد تراــجت یزادــنا هار زا ســپ .دنــشاب هتــشاد ایــشوکسا اوــن رد یــتراجت
     مــئاد تــماقا تــیعضو یارــب و هدرــک تــفایرد یناتــسا یــهاوگ دــنناوت یم ناــیضاقتم ،لاــس کــی
                                              .دـنهد تـساوخرد
                                               ـ
                                                    ـ


                                                          4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9